Vereniging voor Dorpsbelangen


Boerakker - Lucaswolde

Doelstelling

Een Dorpsbelangenorganisatie:

 Erkende dorpsvertegenwoordiger
 Leefbaarheid en algemeen belang
 Uitvoerend en/of beleidsmatig

Dorpsbelangen nu.

 Dorpsbelangen is een niet-politieke vereniging, die zich ten doel stelt om op te komen voor het algemene belang van de inwoners van onze twee dorpen en de dorpen naar buiten toe te vertegenwoordigen. Ze doen dat op allerlei manieren: “sociale” activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz. Dorpsbelangen is tegenwoordig een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig gesprekspartner.
Het bottum-up denken speelt daarbij een belangrijke rol. Initiatieven vanuit de dorpen, vaak geïnitieerd vanuit dorpsbelang, zorgen ervoor dat de dorpen steeds meer zelf hun toekomst bepalen.

Wat doet een dorpsbelang?

 Aan de hand van onderstaande omschrijving, krijgt u een aardig idee van de veelomvattende werkzaamheden van een Dorpsbelang /Plaatselijk belang

 Dorpsbelang is een niet-politieke vereniging waarvan vrijwel alle inwoners van het dorp lid zijn. De leden betalen een kleine contributie.

Dorpsbelang vervult over het algemeen een of meer van onderstaande functies:

 Vertegenwoordiger en behartiger van de belangen van het dorp of belangrijke delen van het dorp.
 Aanspreekpunt voor overheden en andere organisaties met betrekking tot zaken van algemeen belang.
 Aanspreekpunt voor verenigingen in het dorp.
 Doorgeefluik van overheden en andere organisaties.
 Ontwikkelaar / initiatiefnemer.
 Uitvoerder van activiteiten.
 Conflictbemiddeling voor organisatie in het dorp.
 Verschaffer van rechtspersoonlijkheid.

Dorpsbelang als vertegenwoordiger van het dorp voor zaken van algemeen belang.

 Dorpsbelang behartigt de belangen namens het dorp of belangrijke delen van het dorp.
 Dorpsbelang is aanspreekpunt voor de gemeente en andere overheden.
 Dorpsbelang is aanspreekpunt voor de verenigingen in het dorp.

Dorpsbelang als doorgeefluik.

 Soms worden klachten vanuit het dorp doorgegeven aan de gemeente, nutsbedrijven, etc. Echter meestal wordt er vanuit gegaan dat mensen eerst zelf contact opnemen met gemeente of leverancier.
 Als de gemeente bewoners op de hoogte wil brengen van nieuwe ontwikkelingen of wil informeren over lopende zaken kan dorpsbelang als intermediair dienen. Dorpsbelang beoordeelt zelf of zij daarin een rol wil spelen.

Dorpsbelang als ontwikkelaar.

 Dorpsbelang ontwikkelt of initieert nieuwe ideeën die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.
 In de meeste gevallen wordt dat gedaan in samenwerking met de dorpsbewoners en is er genoeg draagvlak.

Dorpsbelang als uitvoerder van activiteiten.

 Dorpsbelangen zijn actief op een groot aantal terreinen:
 Organisatie van feesten/evenementen.
 In samenwerking met de bewoners zorgen voor een actuele toekomstvisie.
 Bewaken tijdpad en uitvoering toekomstvisie.

Dorpsbelang als conflictbemiddelaar.

 Dorpsbelang kan, mits daar draagvlak voor is, optreden als bemiddelaar tussen organisaties in het dorp.
 Dorpsbelang treedt in het principe niet op in conflicten tussen individuen, tenzij er indirecte gevolgen zijn voor het dorp.

Dorpsbelang als verschaffer van een rechtspersoon.

 Voor sommige activiteiten in het dorp is het niet zinvol een aparte rechtspersoon op te richten terwijl er soms wel een rechtspersoon moet zijn.
 In die gevallen kunnen activiteiten worden ondergebracht in bijvoorbeeld een werkgroep of commissie die verbonden is aan dorpsbelang. De werkgroepen opereren in principe zelfstandig, maar vallen wel onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van dorpsbelang.