Vereniging voor Dorpsbelangen


Boerakker - Lucaswolde

2021-01 Nieuwsbrief Dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde

Dit is de eerste Nieuwsbrief van Dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde. Zoals aangekondigd in de memo die alle inwoners van onze dorpen in december 2020 in de brievenbus hebben gekregen, willen we als Dorpsbelangen bij de gemeente Westerkwartier de algemene belangen van de inwoners zo goed mogelijk naar voren brengen.

Daarvoor is er een enthousiast team van inwoners nodig, die eraan mee willen werken, om zowel de communicatie en afstemming zowel met de gemeente als met de inwoners, school, dorpshuis, andere verenigingen en initiatiefgroepen te bevorderen. Zie ook de memo van december, die ook op de website staat.

 

Het is inmiddels 2021 en we hopen, dat er weer snel mogelijkheden komen om met zijn allen samen actief te kunnen zijn.

 

Toch willen we nog even terugblikken naar waar Dorpsbelangen zich in 2020 mee bezig heeft gehouden.

Dat zijn het Hoge Diekje, aanpassing voetbal-/sportterrein en uitbreiding parkeermogelijkheden bij Oomkegast en overleg met de gemeente over deze en andere onderwerpen.

 

Het Hoge Diekje: Op 9 juni 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Westerkwartier met Dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde m.b.t. het Hoge Diekje, een oud wandelpad ten zuidwesten van Boerakker. Ook waren hierbij Jan Leekstra en Jan Kierkels aanwezig. Beide heren hebben zich verdiept in de historie van dit wandelpad en in de mogelijkheden om dit pad te behouden. Dhr. Leekstra is voor een deel ook eigenaar van het Hoge Diekje. De rest van het Hoge Diekje, het pad naar de Kattenhage en naar de Boerakkerweg is eigendom van de familie van der Velde uit Tolbert.

Het doel van het gesprek: Herstel en behoud van het Hoge Diekje en de verbinding naar de Kattenhage en de Boerakkerweg. Dit geheel is zoals onderzocht onderdeel van een oud Kerkepad en vormt nog altijd de verbinding voor aanwonenden en wandelaars tussen de genoemde wegen en paden. Het vanaf het Elzepad de kortste verbinding naar het dorp. Het is ook altijd tot begin juni 2019 goed openbaar toegankelijk geweest. Ook fietsend werd er gebruik van gemaakt. Vraag aan de gemeente: Wat kunnen de gemeente en/of andere instanties hierin betekenen?

 

Tijdens het gesprek met de leefbaarheidsadviseur J. Baudoin en de wethouder B. Nederveen van de gemeente hebben wij het resultaat van de handtekeningenactie georganiseerd door Dorpsbelangen en aanwonenden Leekstra en Kierkels overhandigd:

180 sympathisanten hebben de lijst ondertekend voor behoud en herstel van het Hoge Diekje

Daarnaast hebben nog 112 personen verklaard, dat gedurende een aaneengesloten periode van minstens 30 jaar ‘Het Hoge Diekje” tot 2019 vrij toegankelijk is geweest als openbaar wandel/fietspad tussen Elzepad en Kattenhage en Boerakkerweg.

Vervolgens heeft de gemeente, na gesproken te hebben met hun juridisch adviseur, aangegeven in het halfjaarlijks overleg op 5 oktober 2020 met Dorpsbelangen, dat:

De handtekeningenlijst zoals deze was aangeleverd niet kan gelden als bewijs, nu dit niet individuele getuigenverklaringen op persoonsniveau zijn met informatie over ieders eigen gebruik van het pad, maar een verzameling handtekeningen onder een bepaalde stelling over de toegankelijkheid van het pad.

Het is een duidelijk geluid c.q. signaal, maar het is niet de inhoudelijke onderbouwing van een handhavingsverzoek zoals dat nodig is om het in behandeling te kunnen nemen. Individuele getuigenverklaringen zijn van belang en er moet formeel een handhavingsverzoek gedaan worden aan de gemeente.

 

Wat is nu de stand van zaken: De familie van der Velde heeft aangegeven wel met leden van Dorpsbelangen en de wethouder een gesprek te willen, maar vanwege de Covid maatregelen heeft dit gesprek nog niet plaats kunnen vinden.

Voor Dorpsbelangen gaat het om het behoud en herstel van het Hoge Diekje. Vanuit Dorpsbelangen vinden wij dat wij als vrijwilligers van Dorpsbelangen niet de juiste personen zijn om gesprekspartner te zijn in zakelijke en juridische strategische processen m.b.t. de eigenaren van het Hoge Diekje. Wij willen aangeven wat het belang voor het dorp is en bespreken wat de mogelijkheden kunnen zijn om het Hoge Diekje en aangrenzende paden te herstellen en behouden. Volgens ons zijn er allerlei ambtelijke en/of professionele organisaties die hiervoor de juiste kennis, deskundigheid, verantwoordelijkheid, financiën en tijd hebben. Mogelijk kunnen organisaties als Staatsbosbeheer, Groninger Landschap of Landschapsbeheer Groningen hierbij een rol spelen.

 

Aanpassing voetbal-/sportterrein: Voorjaar 2019 hoorden aanwonenden van de Hoofdweg en de Olde Ee bij toeval dat er plannen waren voor een permanente survivalbaan op en rond het voetbalterrein. Dit was incl. een subsidie nog toegezegd door de gemeente Marum. Aanwonenden en Dorpsbelangen waren hierover niet geïnformeerd. Na meerdere besprekingen is er een herinrichtingsplan opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van Survival4All, St. Survivalteam Boerakker, voetbalvereniging VV Westerkwartier, Dorpsbelangen, Oomkegast, aanwonenden en gemeente Westerkwartier. Juli 2020 is dit voorstel definitief goedgekeurd door de gemeenteraad Westerkwartier, inclusief uitbreiding van het parkeerterrein. Dit parkeerterrein is inmiddels gerealiseerd door de gemeente achter Oomkegast. De nieuwe parkeerplaatsen achter Oomkegast zullen als er straks weer (sport)activiteiten op het sportveld of in Oomkegast kunnen plaatsvinden de overlast van auto’s rond Oomkegast voor aanwonenden verminderen, maar ook de veiligheid zal hierdoor toenemen.

Andere onderwerpen die op 5 oktober 2020 zijn besproken met de gemeente:

Oplaadpaal: Er komt een oplaadpaal voor elektrische auto’s. Deze wordt geplaatst op de “oude parkeerplaats” bij Oomkegast.

 

Energiebos: Dit initiatief komt voort uit de plannen van meerdere bewoners in het streven naar energietransitie en de wens tot meer sociale interactie in Boerakker-Lucaswolde en omgeving. DB is sinds kort hierover geïnformeerd door de initiatiefnemers. Dorpsbelangen is nu verder geen partij in dit initiatief. DB vindt het wel een goed initiatief, ook gezien vanuit de Dorpsvisie. DB heeft vernomen dat er in eerste instantie gedacht werd aan een locatie direct grenzend aan het dorp. Dit was helaas niet mogelijk.

Dorpsvisie: In de Dorpsvisie september 2019 staan veel actiepunten. Zowel door de Corona als vertrek van twee bestuursleden is er nu niet veel ruimte om actief bezig te zijn. Dorpsbelangen heeft nieuwe leden erbij nodig. Gedacht wordt ook aan jongeren en bijv. veertigers, geboren en getogen in B-L maar juist ook aan nieuwkomers. Ook belangstellenden die niet in het bestuur willen, maar wel tijd hebben voor bepaalde acties zijn welkom.

Bouwgrond Boerakker: De kavels aan de Hoofdweg, die nog braak liggen zijn particulier bezit. De gemeente kan niets doen qua promoting en verkoop van de bouwgrond. Er wordt geen onderhoud op gepleegd. Trottoir Hoofdweg is slecht onderhouden. Voor zover het gemeentelijk terrein is, wordt hier aandacht aan gegeven.

 

Onderhoud bomen Hoofdweg: Er zijn 3 bomen gekapt, de kop is eruit. Er is toegezegd bij de laatste bestemmingsplanveranderingen, dat de eiken niet weggehaald zouden worden. Het is niet bekend wat de reden is van het snoeien. Dit wordt nagevraagd bij de gemeente.

 

Dorpsbudgetten: In 2021 gaan de Leefbaarheidsadviseurs in samenspraak met de dorpen hier verder invulling aangeven. Dit zal een groeimodel zijn. Het is aan de dorpen of men zelf de regie wil over het dorpsbudget en/of dat er voor een maatwerkoplossing wordt gekozen. Vraag DB: Hoe zit het nu met de subsidies voor Bewegen voor ouderen? Soos? Eten met ouderen? Voor 2020 is alles anders verlopen. Maar hoe voor 2021?

 

Geluidsoverlast Boerakker rondweg: DB heeft gevraagd wat de landelijke normen zijn en of er een onderzoek kan worden ingesteld naar geluidsoverlast in Boerakker door de N388.

Verkeersveiligheid: Er wordt zowel in het dorp, als buiten het dorp te hard gereden. Niet alleen door passanten, maar ook door inwoners. GRAAG AANDACHT HIERVOOR. DB: Er stond in september ineens vlak na de drempel bij de zuidelijke toegang een smiley. De smiley had beter wat verder van de verkeersdrempel kunnen staan. Wat waren de bevindingen van dit onderzoek? Wat gebeurt er mee?

Corona impact: I.v.m. de corona kon dit jaar er geen traditionele Sintintocht worden georganiseerd door Dorpsbelangen. Voor zover bekend zijn er geen grote nadelige gevolgen voor inwoners van Boerakker en Lucaswolde.  Oudere mensen hebben hier toch vaak wel een sociaal vangnet. De gemeente heeft contact met (thuis)zorgorganisaties.

Dorpsbelangen heeft nog geen antwoord gekregen van de gemeente op bovenstaande vragen gesteld op het overleg van 5 oktober 2020.

Wat valt er verder nog te vermelden:

Ten noorden van Boerakker is er volop activiteit in Polder de Dijken-Bakkerom. Wij hebben gevraagd of er straks mogelijkheden zijn voor wandel- en fietspaden en of er ook informatie komt voor inwoners van de omliggende dorpen?

Jan Helder heeft zijn taak als dorpsklokkenluider overgedragen aan Willem van der Hoek.

Dit was 2020.

Nu zijn we in 2021. Zijn er vragen of opmerkingen neem contact met ons op. Ook als je belangstelling hebt om ons te komen versterken!

Anton van Spronsen, Berende de Jong, Derkje Visser, Tonny Kodde